ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

رهبر جنبش دانشجویی در شرایط بدی بازداشت است

سازمان عفو بین الملل
۸ تیر ۱۳۸۹
فراخوان/اقدام فوری