بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: نگرانی در مورد زندانیان محکوم به اعدام

سازمان عفو بین الملل
۹ تیر ۱۳۸۹
بیانیه