بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

تاریخ اعدام همسر فوتبالیست ایرانی، خدیجه جاهد اعلام شد

سازمان عفو بین الملل
۲ آذر ۱۳۸۹
فراخوان/اقدام فوری