بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

اطلاعات بیشتر: درخواست سازمان ملل متحد برای آزادی وکیل و مدافع حقوق بشر: نسرین ستوده

سازمان عفو بين الملل
۳ آذر ۱۳۸۹
بیانیه