بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

همسر فوتبالیست ایرانی فردا اعدام خواهد شد

سازمان عفو بین الملل
۹ آذر ۱۳۸۹
اطلاعیه مطبوعاتی