بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

پزشکهای اچ آی وی ایرانی را بی درنگ آزاد کنید

سازمان عفو بين الملل
۲۵ آبان ۱۳۸۹
فراخوان/اقدام فوری