بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

به بازداشت وکلای مدافع خاتمه دهید

سازمان عفو بین الملل
۲۵ آبان ۱۳۸۹
بیانیه