بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

ایران: بحران حقوق بشری نظارت بین المللی را ضروری می سازد

دیده بان حقوق بشر
۶ آبان ۱۳۸۹
اطلاعیه مطبوعاتی