بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

سلامتی زندانیان وجدانی در دست دولت ایران است

عفو بین الملل و گزارشگران بدون مرز
۲۵ تیر ۱۳۸۹
بیانیه