بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

عفو بین الملل انفجار انتحاری در مسجد را محکوم می کند

عفو بین الملل
۲۵ تیر ۱۳۸۹
اطلاعیه مطبوعاتی