ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران باید شهروندان آمریکا را که یک سال بدون اتهام در بازداشت نگه داشته است، محاکمه یا آزاد کند

عفو بین الملل
۸ مرداد ۱۳۸۹
گزارش