بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

اطلاعات بیشتر: محاکمه غیرمنصفانه بلاگ نویس که به ۱۹ سال حبس محکوم شد: حسین درخشان

عفو بین الملل
۱۵ مهر ۱۳۸۹
فراخوان/اقدام فوری