بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

اطلاعات بیشتر: تقاضای تجدید نظر مرد ایرانی رد شد: جعفر کاظمی

عفو بین الملل
۱۴ مرداد ۱۳۸۹
فراخوان/اقدام فوری