ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

خبرنگار و مدافع حقوق بشر در انتظار محاکمه

عفو بین الملل
۱۲ شهریور ۱۳۸۹
اطلاعیه مطبوعاتی