ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

تعلیق حکم سنگسار کافی نیست

عفو بین الملل
۱۷ شهریور ۱۳۸۹
گزارش