بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

دیده بان حقوق بشر به ۶ فعال حقوق بشر جایزه داد

دیده بان حقوق بشر
۱۲ مهر ۱۳۸۹
اطلاعیه مطبوعاتی