بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: یک مدافع حقوق بشر آزاد شد، دیگری در انتظار دادگاه تجدید نظر است

عفو بین الملل
۲۳ شهریور ۱۳۸۹
فراخوان/اقدام فوری