ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

در آغاز سال تحصیلی، دانشجویان ایرانی در زندان به سر می برند

عفو بین الملل
۳۱ شهریور ۱۳۸۹
بیانیه