بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

اطلاعات بیشتر: مدافع حقوق بشر در خطر شلاق خوردن: سعید حائری

عفو بین الملل
۳۱ شهریور ۱۳۸۹
فراخوان/اقدام فوری