ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
اسناد و مدارک رسمی

سنگسار: حکم دادگاه سکینه آشتیانی

دادگاه شعبۀ ششم کیفری استان آذربایجان شرقی
دادگاه شعبۀ ششم کیفری استان آذربایجان شرقی
۱۹ شهریور ۱۳۸۵
مدرک رسمی