بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: مدافع حقوق بشر باید آزاد شود، اطلاعات بیشتر

سازمان عفو بين الملل
۱ شهریور ۱۳۸۹
فراخوان/اقدام فوری