بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

انتقاد به پخش اعترافات تلویزیونی یک زن محکوم به سنگسار

سازمان عفو بين الملل
۲۱ مرداد ۱۳۸۹
گزارش