بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

زندانیان سیاسی در ایران که پس از انتخابات ۱۳۸۸ به جرم مخالفت بازداشت شدند

عفو بین الملل
۱۹ خرداد ۱۳۸۹
گزارش