بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

قاتل ندا باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد

عفو بین الملل
۳۰ خرداد ۱۳۸۹
اطلاعیه مطبوعاتی