بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

از اعتراضهای خیابانی به زندان: ایران یک سال پس از انتخابات

عفو بین الملل
۱۹ خرداد ۱۳۸۹
گزارش