بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

ایران: یک سال پس از انتخابات سؤال برانگیز، بحران عمیق تر شده است

دیده بان حقوق بشر
۲۰ خرداد ۱۳۸۹
اطلاعیه مطبوعاتی