بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

احتمال کودتا در ایران

دیده بان حقوق بشر
۳۰ فروردین ۱۳۸۰
اطلاعیه مطبوعاتی