بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

فرونشاندن مخالفت: اثر مبارزه های سیاسی بر وضعیت حقوق بشر در ایران

دیده بان حقوق بشر
۱۰ خرداد ۱۳۸۰
گزارش