بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

پاکستانِ، ایران و روسیه به جنگ داخلی افغانستان دامنه می زنند

دیده بان حقوق بشر
۲۲ تیر ۱۳۸۰
اطلاعیه مطبوعاتی