بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

بحران مصونیت از مجازات: نقش پاکستان، روسیه و ایران در دامن زدن به جنگ داخلی افغانستان

دیده بان حقوق بشر
۲۲ تیر ۱۳۸۰
گزارش