بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

خبرنگار ایرانی در خطر

دیده بان حقوق بشر
۳۰ آذر ۱۳۸۰
اطلاعیه مطبوعاتی