بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

پناهندگان افغانی در پاکستان و ایران

دیده بان حقوق بشر
بهمن ۱۳۸۰ — اسفند ۱۳۸۰
گزارش