بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

علارقم بدرفتاری با پناهندگان افغانی در خارج از افغانستان، آنان از بازگشت به وطنشان واهمه دارند

دیده بان حقوق بشر
۷ اسفند ۱۳۸۰
اطلاعیه مطبوعاتی