بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران و سوریه:‌ اطلاعات بیشتر درباره اخراج پناهندگان، نگرانی در مورد شکنجه و بدرفتاری

عفو بین الملل
۲ مهر ۱۳۸۵
فراخوان/اقدام فوری