بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

بازداشت خودسرانه، نگرانی در مورد سلامتی، احتمال وجود زندانی وجدانی

عفو بین الملل
۶ مهر ۱۳۸۵
فراخوان/اقدام فوری