بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

دانشجویی که اعتصاب غذا کرده به پزشک نیاز دارد

عفو بین الملل
۷ خرداد ۱۳۸۹
فراخوان/اقدام فوری