بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

بازداشت خودسرانه، نگرانی در مورد امنیت، احتمال وجود زندانی وجدانی

عفو بین الملل
۱۰ مهر ۱۳۸۵
فراخوان/اقدام فوری