بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

بازداشت بدون ملاقات، نگرانی در مورد شکنجه: اصغر اکبرزاده

عفو بین الملل
۲۶ آبان ۱۳۸۵
فراخوان/اقدام فوری