بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: اطلاعات بیشتر درباره بازداشت خودسرانه، احتمال وجود زندانی وجدانی، نگرانی در مورد سلامتی: منصور اسانلو

عفو بین الملل
۸ آذر ۱۳۸۵
فراخوان/اقدام فوری