بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

خطر برای مدافع حقوق بشر: عبدالفتاح سلطانی‌، اقدام فوری

عفو بین الملل
۱۵ آذر ۱۳۸۵
اطلاعیه مطبوعاتی