بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

اطلاعات بیشتر درباره بازداشت بدون ملاقات، نگرانی در مورد شکنجه یا بدرفتاری، احتمال وجود زندانی عقیدتی: شیرکو جهانی

عفو بین الملل
۲۳ آذر ۱۳۸۵
فراخوان/اقدام فوری