ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: اطلاعات بیشتر دباره نگرانی در مورد اعدام قریب الوقوع

عفو بین الملل
۲۸ آذر ۱۳۸۵
فراخوان/اقدام فوری