بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: دو کرد در خطر اعدان هستند: حسین خضری و زینب جلالیان

عفو بین الملل
۹ اردیبهشت ۱۳۸۹
فراخوان/اقدام فوری