بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: اطلاعات بیشتر: شش نفر در خطر اعدام برای رابطه داشتن با گروه غیرقانونی

عفو بین الملل
۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
فراخوان/اقدام فوری