بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

ایران: اطلاعات بیشتر: خبرنگار نیوز ویک تهدید به مرک شد: مازیار بهاری

عفو بین الملل
۹ اردیبهشت ۱۳۸۹
فراخوان/اقدام فوری