ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

خطر اجرای حکم اعدام

عفو بین الملل
۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۹
فراخوان/اقدام فوری