بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

مقامات ایران باید شرایط اعدام افغانها را روشن کند

عفو بین الملل
۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹
گزارش