بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

به یاد آوردن نقض حقوق بشر در ایران

دیده بان حقوق بشر
۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۹
بیانیه