بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

طفره رفتن از سانسور اینترنتی در ایران

دیده بان حقوق بشر
۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۹
بیانیه