بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

نگرانی در مورد تظاهرکنندگان مخالف دولت در ایران در حالی که مقامات هشدار می دهند که با معترضان برخورد خواهد، بازداشت ها و محاکمه ها ادامه دارد

عفو بین الملل
۲۰ بهمن ۱۳۸۸
بیانیه